Mặt bằng

Mặt Bằng Tổng thể dự án 267 hecta

Millennia City T&T

Mặt Bằng Phân khu 1

Millennia City T&T

Mặt Bằng Tầng phân khu 1.1

Millennia city T&T